شرکت هپـکو اراک با هدف ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کار، در نظر دارد بر اساس ضوابط، مقررات و آئین نامه های استخدامی شرکت، از بین متقاضیان واجد شرایط به شرح زیر، نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از دریافت و بررسی رزومه، سوابق کاری و تحصیلی مرتبط با عنوان شغلی جوشکار و سپس کسب موفقیت در آزمونهای کتبی، تخصصی، عملی، مصاحبه های روانشناختی وگذراندن معاینات پزشکی از طریق انعقاد قرارداد و به صورت مدت معین تأمین نماید.

شرایط عمومی و اختصاصی:  تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، تدین به یکی از ادیان رسمی کشور و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران، عدم سوء پیشینه در محاکم قضایی، داشتن کارت پایان خدمت یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی، تندرستی و توانایی کامل جسمی و روانی جهت انجام شغل محوله طبق تأیید پزشک معتمد، عدم اشتغال به تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، عدم اشتغال و همچنین نداشتن تعهد انجام کار در سایر سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی و غیردولتی، ساکن و بومی استان مرکزی.

تذکرات مهم:

  • رزومه شامل سوابق تخصصی و تجربه های کاری مرتبط با عنوان ذکر شده شغل، می بایست به همراه مدارک و مستندات در سایت بارگذاری شود.
  • مدارک تحصیلی و گواهی نامه های دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با عنوان ذکر شده شغل، می بایست در سایت بارگذاری شود.
  • ثبت نام متقاضیان صرفاً از طریق سایت ذکر شده است و در این مرحله مدارک مورد نیاز بارگزاری می گردد.
  • به واجدین شرایط در فرایند ثبت نام، زمان و محل آزمون از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.