تاریخ شروع

10:00

دوشنبه - 1401/12/15

تاریخ پایان

13:00

دوشنبه - 1401/12/15

آدرس

اراک-مرکز آموزش علمی کاربردی هپکو

محورهای رویداد :

  • نقش هوشمند سازی تجهيزات ماشین آلات در مباحث ایمنی و محیط زیست
  • اهمیت سرویس، نگهداری و تعمیرات ماشین آلات در مسائل ایمنی و محیط زیست
  • کارکرد بازرسی های فنی ماشین آلات در مسائل زیست محیطی
  • اهمیت تکنولوژی های نوین فیلتراسیون ماشین آلات در محیط زیست
  • نقش آموزش منابع انسانی در ایمنی، بهداشت و محیط زیست